KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, V YEDEK LTD ŞTİ olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hizmet sunduğumuz kişiler dahil V YEDEK ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel veriler, mevzuat kapsamında aşağıda belirtildiği şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın kapsamında izin durumlarına göre 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandıracak ve 6698 Sayılı kanunda belirtildiği şekilde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler

Şirket, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. Kişisel Verilerinizin korunmasına yönelik politikamıza “www.vyedek.com” sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel Veri işlemeleri KVKK, ilgili mevzuat ve V YEDEK LTD ŞTİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun surette gerçekleştirilmektedir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde sicil numarası ile kayıtlı, ** Mersis numaralı, şirket merkezi Pendik İstanbul adresinde bulunan V YEDEK LTD ŞTİ’dir

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Şirket tarafından işlenmektedir. Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir. Bu kapsamda Kanunun 5. Maddesinde bu sartlar sayılmış olup, buna göre belirtilen hallerden en a birinin bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. İlgili kişinin açık rızasının varlığı, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, ilgili kişinin kendisi tarafından verinin alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemesinin zorunlu olduğu durumlarda veri işlenmesi mümkündür.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Şirket ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarabilir.

Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca Şirket’e başvurarak;

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
*Kanuna aykırı olarak verilerinizin işlenmesi ve zarara uğramanız halinde zararın giderilmesi için talep hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

*KVKK uygulamaları ve kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız ve konu ile ilgili bilgi sahibi olmak için info@vyedek.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.